Blanksma Klokken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Blanksma Klokken Restauratie en Reparatie van uurwerken

1. Algemeen

Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bouke Blanksma Uurwerktechniek (hierna te noemen opdrachtnemer) inzake levering van producten en diensten, alsmede alle aanbiedingen van opdrachtnemer.

Een beding dat afwijkt van deze voorwaarden is slechts geldig voor zover het door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is geaccepteerd.

Onder “producten” wordt verstaan het leveren van uurwerken, klokken, voorwerpen van toegepaste kunst en kunstnijverheid, alsmede onderdelen hiervoor en fijnmechanische onderdelen en assemblages.

Onder “diensten” wordt verstaan het verrichten van literatuurstudie, het uitbrengen van advies, het determineren, taxeren, vervaardigen, onderhouden, repareren of restaureren van mechanische uurwerken, klokken en andere voorwerpen van toegepaste kunst en kunstnijverheid, alsmede het vervaardigen en onderhouden van fijnmechanische onderdelen en assemblages.


2.Aanbieding

Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend en is geldig tot 90 dagen na datum van de aanbieding.

Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever honorarium en kosten in rekening te brengen voor het inventariseren van uit te voeren werkzaamheden en het uitbrengen van een aanbieding, indien zulks van tevoren met opdrachtgever is overeengekomen.


3.Prijs

Prijsopgaven zijn vast zo lang de aanbieding geldig is, tenzij wettelijke maatregelen en/of valutawijzigingen een aanpassing noodzakelijk maken en/of een leverancier van opdrachtnemer tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Prijzen bevestigd in overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vast tot 90 dagen na datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.


4.Overeenkomst

Elke overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie door opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer de opdracht niet schriftelijke accepteert, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat opdrachtnemer met zijn werkzaamheden begint.

Indien het voorwerp van de aanbieding tussen het uitgaan van de aanbieding en de aanvaarding van de opdracht is gewijzigd, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht niet te aanvaarden dan wel te aanvaarden op gewijzigde condities die aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever heeft het recht terstond na bekend worden van de gewijzigde condities schriftelijk van voortzetting van de overeenkomst af te zien, in welk geval opdrachtgever gehouden is alle door opdrachtnemer gemaakte kosten en het tot dan opgebouwde honorarium te vergoeden.


Opdrachtnemer is, bij de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Hogere kosten voor opdrachtnemer en meer tijdsbesteding door opdrachtnemer, als gevolg van door opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, zullen worden verrekend.


5.Uitbesteding van werk aan derden.

Opdrachtnemer is gerechtigd om de opdracht, dan wel een gedeelte daarvan, door een derde onder de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te laten uitvoeren.


Levertijd

De levertijd gaat in op het laatste van de tijdstippen: de datum van de overeenkomst, of de datum van ontvangst door opdrachtnemer van het voorwerp van de overeenkomst, of de datum van ontvangst door opdrachtgever van een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door opdrachtgever.

Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd gelden als fatale termijn.

De levertijd is gebaseerd op werkomstandigheden zoals die op de datum van de overeenkomst golden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer bestelde materialen, onderdelen of diensten van derden. Indien buiten de schuld van opdrachtnemer vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van de werkomstandigheden of door niet tijdige levering van tijdig bestelde materialen, onderdelen of diensten van derden, wordt de levertijd zover nodig verlengd.

Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Het product of dienst geldt als geleverd wanneer het gereed en voor opdrachtgever beschikbaar is, en opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld.


7.Betaling

Het aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, zonder enige aftrek of verrekening, dient te worden overgemaakt op de bankrekening van opdrachtnemer (op bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur) , alvorens de levering plaats vind op afspraak zoals met hem is overeengekomen.

Bij niet-naleving van de betalingsverplichting is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist, en heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen als mede alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten heeft voldaan.

Opdrachtnemer is tevens gerechtigd, wanneer opdrachtgever ter zake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat het product of dienst geldt als geleverd conform artikel 6.5 het product of het voorwerp waarop de dienst betrekking heeft bestens te verkopen en is onherroepelijk daartoe gemachtigd. Opdrachtnemer zal de verkoopprijs verantwoorden na aftrek van al het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde.8.Garantie en reclamering

Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van zowel de door hem verrichtte dienst als voor de kwaliteit van het door hem gebruikte of geleverde materiaal of product, zulks gedurende een termijn van 1 jaar na levering volgens artikel 6 lid 5, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

Opdrachtgever dient zichtbare gebreken onverwijld na ontdekking te melden aan opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van het voorwerp van de overeenkomst van opdrachtnemer aan opdrachtgever.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage, wijziging dan wel reparatie door derden waaronder begrepen opdrachtgever en elk ander dan het normale gebruik door opdrachtgever.

.Buiten de garantie vallen tevens materialen, onderdelen en zaken welke door of namens opdrachtgever ter bewerking of verwerking aan opdrachtnemer zijn verstrekt.


9.Aansprakelijkheid

Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor verzekering van de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het voorwerp van de overeenkomst tijdens transport, opslag of uitvoering van de overeenkomst, behoudens grove schuld van de zijde van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of van handelen of nalaten van derden.


10.Overmacht

Overmacht geeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten tot dat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan.

Onder overmacht wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid –ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, daaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog en vergelijkbare omstandigheden, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of diens leveranciers.


11.Geschillen

Op deze voorwaarden, en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.